حالت نمایش

ثبت سفارش کالا صفحه ۱

ترخیص و صادرات

رستمی
تلفن: ۰۹۱۸۱۳۲۵۱۱۴
بازار یابی محصولات کشاورزی شما وترخیص کالا و حق العمل کاری ار قصرشیرین بازارچه مرزی پرویزخان و گمرک خسروی ما با بهرگیری از نیروهای متخصص قادریم محصولات کشاورزی شما را متناسب با امکانات و استانداردهای موجود به شکل کالای مناسب مشتری یابی نمایم خرید ار از جمله ... سیب درختی .. کیوی... پرتغال.....
ترخیص  و صادرات