حالت نمایش

کود و سم صفحه ۱

فروش کودکامل ماکروNPKآلمانی

parsabsaze
تلفن: ۰۲۱۴۴۰۸۰۷۹۴
کودهای پلنتا مجموعه ای ازکود های کاملNPK است که در کشور آلمان توسط شرکت پلنتا تولید، بسته بندی و به ایران صادر میگردد.کودهایNPK پلنتا از مواد اولیه بسیار مرغوب تولید شده است تا بتواند کمبود عناصر غذایی خاک را برای گیاهان جبران کند. کودهای NPK پلنتا در چندین فرمول مختلف و با نسبت های متفاوتی از ا...
فروش کودکامل ماکروNPKآلمانی