حالت نمایش

قیمت دهی

ترجمه فوق تخصصی مقالات ISI گروه کشاورزی

شرکت عصر زبان
تلفن: ۰۲۱۷۷۶۲۹۹۵۶
... ترجمه فوق تخصصی مقالات علوم کشاورزی و منابع طبیعی تمامی گرایش ها طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات - گروه کشاورزی •بررسی فایل و قیمت دهی رایگان •در نظر نگرفتن تصاویر ، اسامی و مطالب غیر ترجمه ای در قیمت دهی •خدمات شبانه روزی •ترجمه انسانی •استفاده از گلاسوری های تخصصی هر...
ترجمه فوق تخصصی مقالات ISI گروه کشاورزی

ترجمه متون تخصصی و فنی

موسسه عصر زبان
تلفن: ۷۷۶۲۹۹۵۶
... ترجمه متون علمی ترجمه متون دانشگاهی ترجمه متون روانشناسی اجتماعی آموزش ترجمه ترجمه کتاب ترجمه متون تخصصی و فنی چرا عصر زبان؟؟؟ • بررسی فایل و قیمت دهی رایگان • در نظر نگرفتن تصاویر،اسامی و مطالب غیر ترجمه ای در قیمت دهی • خدمات شبانه روزی • ترجمه انسانی • استفاده از گلاسوری های تخصصی...
ترجمه متون تخصصی و فنی

ترجمه مقالات پذیرفته شدگان دکتری Ph.D

موسسه عصر زبان
تلفن: ۰۲۱۷۷۶۲۹۹۵۶,۰۹۱۰۵...
...هندسی  گروه هنر  گروه علوم پایه  گروه علوم انسانی  گروه کشاورزی و منابع طبیعی  گروه پزشکی و دامپزشکی  گروه علوم اجتماعی • بررسی فایل و قیمت دهی رایگان • در نظر نگرفتن تصاویر ، اسامی و مطالب غیر ترجمه ای در قیمت دهی • خدمات شبانه روزی • ترجمه انسانی • استفاده از گلاسوری های تخصص...
ترجمه مقالات پذیرفته شدگان دکتری Ph.D